← Zpět na všechny tipy

Výměna oken a nový stavební zákon

Velmi často se setkáváme s dotazy, jak postupovat při výměně oken a dveří ve vztahu ke stavebnímu úřadu, resp. k novele Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Dovolte nám na úvod jen velmi malý výběr z ustanovení Stavebního zákona č.183/2006 Sb.:

 • Dle §2, odst. 5, písm. c
  Změnou dokončené stavby je stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.
 • Dle § 81, odst. 3
  Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují:
  a)stavební úpravy,
  b)udržovací práce.
 • Dle §103, odst. 1, písm. h
  Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Z výše uvedeného můžeme formulovat dva jednoduché dotazy, na které Vám i odpovíme.


Jak postupovat při realizaci stavebních úprav spočívající ve výměně oken při zachování rozměrů a provedení nových omítek (bez zateplení)?

 1. Výměna oken jak je popsaná v dotazu a provedení nových omítek nejsou stavební úpravy, ale typické udržovací práce. Na tom nový stavební zákon vůbec nic nezměnil. Stačí srovnat text § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. se zněním § 139b zákona č. 50/1976 Jediné, čím se v novém stavebním zákoně liší definice stavebních úprav je to, že za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.
 2. Udržovací práce, jejichž provedení nemohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, pokud nešlo o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, nevyžadovaly podle zákona č. 50/1976 Sb. (srov. § 55 odst. 3 tohoto zákona) ohlášení. Podle tohoto zákona však stačilo „ovlivnit“ a bylo nutné ohlášení.
 3. Podle § 103 odst. 1 písm. e) nového stavebního zákona udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, také nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Podle nového stavebního zákona je pro povinnost ohlásit nutné „ovlivnit negativně“.
 4. Ostatní udržovací práce vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. p) stavebního zákona. Ohlášení takových udržovacích prací nevyžaduje použití formuláře a obsahuje pouze údaje podle § 105 odst. 1 stavebního zákona.
 5. Pokud by stavební úřad odpověděl kladně na následující otázky, pak udržovací práce vyžadují ohlášení; jinak ne: - ovlivní v tomto případě výměna oken a provedení nových omítek negativně zdraví osob?
  - ovlivní v tomto případě výměna oken a provedení nových omítek negativně požární bezpečnost stavby?
  - ovlivní v tomto případě výměna oken a provedení nových omítek negativně vzhled stavby? (Samozřejmě, že výměna oken a provedení omítek ovlivní vzhled stavby - ale ovlivní ho negativně, nebo k lepšímu?),
  - ovlivní v tomto případě výměna oken a provedení nových omítek negativně životní prostředí a bezpečnost při užívání stavby?
  - jde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou?
 6. Žádné udržovací práce nevyžadují stavební povolení.

Za provedení udržovacích prací, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení, odpovídá stavebník, resp. vlastník stavby. Ten je povinen dbát na řádnou přípravu a provedení těchto prací, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost sousedství. Stavební úřad je oprávněn provést kontrolní prohlídku na stavbě, kde jsou prováděny udržovací práce a uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
Podle § 81 odst. 3 písm. a) a b) stavebního zákona stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují územní souhlas ani územní rozhodnutí o změně stavby.

Na závěr můžeme tedy konstatovat, že pokud se při výměně oken nebude měnit barva nebo členění oken není nutné tuto stavební úpravu řešit s příslušným stavebním úřadem. Doporučujeme však nahlásit provádění těchto stavebních úprav Vašemu Bytovému družstvu, Společenství vlastníků nebo správci nemovitosti.


Co je třeba k zasklení lodžie nebo balkonu v panelovém domě?

Protože se jedná o stavební úpravu, která mění vzhled stavby a může negativně ovlivnit požární bezpečnost (tj. nelze použít § 103 odst. 1 písm. h) je nutné stavební povolení.Výklady jednotlivých stavebních úřadů se však liší a proto bude směrodatné posouzení příslušného stavebního úřadu. Některé stavební úřady v případě použití bezrámového zasklívacího systému nepovažují zasklení lodžie za změnu vzhledu, ale stejně je zapotřebí požárně bezpečnostní řešení. Takže v případě, že stavební úřad nazná, že se nejedná o změnu vzhledu a požárně bezpečnostní řešení není s návrhem v rozporu, mohla by být uvedená stavební úprava posouzena jako § 103 odst. 1 písm. h), tj. bez stavebního povolení nebo ohlášení a bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Pevně věříme, že Vám tento materiál přinesl odpovědi na Vaše nejčastější dotazy a rozptýlil Vaše případné obavy o složitosti řízení se stavebním úřadem.

Tento materiál byl zpracován na základě často kladech otázek k novému stavebnímu zákonu uveřejněných na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) a semináře pořádaného Národním stavebním centrem (Brno 08/2007).